Despagubiri clienti finali

Etapele acordare despăgubiri în cazul în care receptoarele electrocasnice au fost deteriorate ca efect al unei supratensiuni accidentale – contractul de rețea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu operatorul de rețea (OR).

În maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale trebuie să ne transmiteți o cerere scrisă pentru acordarea despăgubirilor. În situația în care din motive obiective nu puteți transmite cererea în termen, aceasta poate fi transmisă la data luării la cunoștință a producerii supratensiunii accidentale, caz în care trebuie însoțită de documentele care să justifice depășirea termenului inițial.

După primirea cererii, în maximum 3 zile lucrătoare furnizorul va analiza dacă locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice și dacă a fost depusă în termen. În situația în care sunt îndeplinite aceste condiții, cererea va fi transmisă operatorului de rețea (OR), care are obligația ca în 10 zile lucrătoare să programeze de comun acord cu dumneavoastră data verificării la locul de consum. OR analizează la fața locului incidentul reclamat și întocmește un proces – verbal de constatare.

În termen de 3 zile lucrătoare de la verificare, OR ne înștiințează cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor, urmând ca în următoarele 3 zile lucrătoare să vă transmitem înștiințarea primită de la OR.

În termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării, dacă sunteți îndreptățit să primiți despăgubiri, trebuie să ne prezentați documentele justificative în vederea calculării despăgubirilor (termenul poate fi prelungit cu maximum 30 de zile dacă dovediți cu documente justificative motivul întemeiat al depășirii termenului):

• documentele de achiziție a receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc), sau o declarație pe propria răspundere cu privire la data achiziției receptorului electrocasnic
• documentele aferente contravalorii reparaţiei receptorului electrocasnic deteriorat (factură/ chitanță/ bon fiscal etc.), sau în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea scrisă din partea operatorului economic specializat că reparația nu se poate efectua.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primire, documentele dumneavoastră le vom transmite la OR care este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare să stabilească cuantumul despăgubirilor și să ne transmită procesul-verbal pentru acordarea despăgubirilor în baza căruia vă achităm despăgubirile cuvenite.

» Descarca document